پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه دوم

تاریخ آغاز:1395/07/29

تاریخ پایان:1395/08/05

1 - در آیه 19 سوره توبه، چه کاری برتر شمرده شده است؟
الف) خدمت به حجاج
ب) ایمان به خدا
ج) ایمان و جهاد در راه خدا


2- بر اساس آیه 37 سوره حج، هدف خداوند از قربانی کردن حاجیان چیست؟
الف) اطعام نیازمندان
ب) ریختن خون قربانی
ج) تقوا و پرهیزکاری حاجیان


3- در آیات ابتدایی سوره مؤمنان، اولین ویژگی مؤمن چیست؟
الف) نماز با خشوع
ب) دوری از لهو و لعب
ج) دوری ازگناه


4- بر اساس قرآن، اولین معلم انسان کیست؟
الف) خداوند
ب) فرشتگان
ج) پیامبران


5- بر اساس قرآن، معیار درستی راه انسان در زندگی چیست؟
الف) گذشتن از مال
ب) آمادگی برای مرگ
ج) خدمت به دیگران