پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه ششم

تاریخ آغاز:1395/08/27

تاریخ پایان:1395/09/03

1- آیه 37 سوره نور از چه کسانی تجلیل می‌کند؟

الف) عالمان متعهّد

ب) رزمندگان مخلص

ج) بازاریان مؤمن

 

2- خداوند به پیامبرش فرمان می‌دهد تا به چه کسانی درود می‌فرستد؟

الف) نمازگزاران

ب) روزه‌داران

ج) زکات دهندگان

 

3- آیه 24 سوره معارج بر چه امری تأکید دارد؟

الف) حق نیازمندان در اموال ثروتمندان

ب) حق فرزندان در اموال پدران

ج) حق نیازمندان در اموال عمومی

 

4- ذوالقرنین در قرآن، به چه ویژگی توصیف و تمجید شده است؟

الف) داشتن مکنت و ثروت

ب) خدمت به محرومان

ج) بهره‌ گیری از مکنت برای خدمت

 

5- آیه 30 سوره شوری به کدام کیفر الهی اشاره دارد؟

الف) کیفرهای دنیوی

ب) کیفرهای تدریجی

ج) کیفرهای اخروی