پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه هفتم

تاریخ آغاز:1395/09/04

تاریخ پایان:1395/09/10

 

 

1- آیه 22 سوره مجادله بر کدام ویژگی حزب الله اشاره دارد؟

الف) استواری در ایمان

ب) بیزاری از دشمنان

ج) هر دو مورد

 

2- لازمه‌ی غیرت دینی چیست؟

الف) دفاع از حق و پیروان حق

ب) مبارزه با باطل و مروّجان باطل

ج) هر دو مورد

 

3- آیه 45 سوره هود بر چه امری تأکید دارد؟

الف) پسر پیامبر بودن عامل نجات نیست

ب) پسر پیامبر بودن مایه فضیلت است

ج) فرزندان پیامبران، در اولویت پیامبری هستند

 

4- بر اساس قرآن، کیفر گناه همسران پیامبر چگونه است؟

الف) همانند دیگر افراد

ب) دو برابر دیگر افراد

ج) بخشیده و آمرزیده

 

5- در شیوه ارشاد حضرت ابراهیم چه اصولی دیده می‌شود؟

الف) در ارشاد، سن شرط نیست

ب) در ارشاد، عدد شرط نیست

ج) هر دو مورد