(34.57%) 685
خیلی زیاد
(10.90%) 216
زیاد
(8.682%) 172
متوسط
(4.139%) 82
کم
(33.41%) 662
خیلی کم
(8.278%) 164
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 1981