(33.53%) 437
بسیار عالی
(8.979%) 117
خوب
(5.372%) 70
متوسط
(44.12%) 575
خیلی بد
(7.981%) 104
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 1303